Privacy Statement

15 augustus 2023

Bij het gebruik van de diensten en website van 1do bv worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 1do acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij de volgende kernwaarden:

 • Informeren. Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gevraagde diensten;
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailingen;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Recht van inzage en correctie. Wij respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Gebruikergegevens:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het technisch mogelijk maken van onze diensten;
 • Voor het accepteren van jouw aanvraag voor een abonnement op een dienst van ons;
 • Het beheer van je relatie met ons, waaronder begrepen alle activiteiten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, zoals nota aanvraag, klachtafhandeling, storingsopheffing en advisering;
 • Het factureringsproces, waaronder het opstellen en afdrukken van een nota en incasso;
 • Het doen van marketing- en verkoopactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening en de verkoop van onze producten en diensten, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na jouw toestemming;
 • Het sollicitatieproces, het verwerken van aangeleverde informatie door een sollicitant.

1do Serviceportaal

Het gebruik van het 1do Serviceportaal is slechts mogelijk wanneer je geregistreerd en ingelogd bent. Bij het gebruik van deze dienst wordt onder andere gebruik gemaakt van jouw e-mailadres, naam, inloggegevens, IP-adres, gebruikerstype en land- en taalinstellingen. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van de dienst.

Om volledig gebruik te maken van onze diensten, vragen wij je om je te registreren op ons Serviceportaal. Na registratie bewaren wij de door jou gekozen e-mailadres en de door jou opgegeven persoonsgegevens, zoals je naam. Het e-mailadres wordt ook vastgelegd als er mail wordt gestuurd naar ons Supportcenter.

Inloggegevens

Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met jouw inloggegevens. Wij raden ten zeerste af inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen. Wij gaan er in elk geval van uit dat wanneer er wordt aangemeld met jouw inloggegevens, dit door jezelf of met jouw goedvinden is gedaan. Dat geldt ook voor alle handelingen die na het inloggen op jouw account worden verricht. Wanneer je vermoedt dat jouw inloggegevens bij onbevoegden bekend is, stel ons zo snel mogelijk op de hoogte zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee kan worden afgemeld. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan de derden die nodig zijn om de nieuwsbrief te versturen.

Website formulieren

Op onze website zijn een aantal formulieren beschikbaar:

 • Op onze contactformulieren wordt je naam, emailadres en eventueel de naam van jouw organisatie en telefoonnummer gevraagd. contactformulier invult. De aard van het contactverzoek dicteert hoe lang wij deze gegevens bewaren.
 • Indien een CV en motivatiebrief worden ingediend, dan worden deze vertrouwelijk in ons systeem bewaard. Mocht je gegevens willen verwijderen dan kun je hiervoor een verzoek indienen.
 • Door onze afdeling administratie kan een link worden verstuurd naar een pagina waar wij nog meer gegevens over jouw organisatie opvragen. Die formulier is specifiek voor nieuwe klanten en wordt verwerkt in onze systemen. Ingevulde formulieren worden periodiek verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je registreert of middels onze website gebruik maakt van onze dienstverlening. Onze medewerkers werken volgens strikte richtlijnen als het gaat om de bescherming van jouw privacy.

Bewaartermijnen

1do bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Zodra je aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens binnen een maand na kennisgeving niet langer bewaard zullen worden, tenzij op ons een wettelijk recht rust om (bepaalde) gegevens te bewaren.

Verstrekking aan derden

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om de door jou gevraagde diensten te leveren of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Wijzigingen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Contactgegevens

1do bv
Laan van Londen 100
3317 DA DORDRECHT
Bereikbaarheidsgegevens